THƯỞNG NGUYỆT Vầng Trăng diễm lệ giữa Ngân Hà

THƯỞNG NGUYỆT
Vầng Trăng diễm lệ giữa Ngân Hà
Sáng tỏa dương trần vạn cõi xa
Lãng tử êm dòng xuôi bến hạ
Thuyền quyên lẻ bạn thưởng ly trà
Đêm huyền yểu điệu tràn nhung nhớ
Mắt ngọc mơ màng gợi thiết tha
Cạn chén canh tàn say bóng nguyệt
Hằng NGA Chú Cuội cũng la đà
Nửa Vầng Trăng
BƯỚC GIANG HỒ
Hiệp khách dừng cương bến Nhị Hà
Sông cuồn cuộn chảy phía triền xa
Muôn làn thủy mặc nồng hương lúa
Vạn dặm giang san biếc chén trà
Nắng sớm trôi dần cơn bấn loạn
Mưa lành rửa hết chuyện thua tha
Tình nuôi dưỡng mộng đời trai tráng
Nhẹ nhõm khoan thai chắc bước đà.
Tg : Quang Văn Phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *