Phụ nữ đẹp không hẳn sẽ hạnh phúc nhưng phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ đẹp

Phụ nữ đẹp không hẳn sẽ hạnh phúc… nhưng phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ đẹp.Phụ nữ đẹp không hẳn sẽ hạnh phúc… nhưng phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *