Nói một đằng hiểu một nẻo Để tránh những người đục nước béo cò

Nói một đằng, hiểu một nẻo! Để tránh những người đục nước béo cò. Nay em xin câm là vừa!
Lo làm kiếm tiền nuôi con thôi.
???Nói một đằng, hiểu một nẻo! Để tránh những người đục nước béo cò. Nay em xin câm là vừa!
Lo làm kiếm tiền nuôi con thôi.
???

2 thoughts on “Nói một đằng hiểu một nẻo Để tránh những người đục nước béo cò”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *