Cái miệng nói ra thường làm đau người khác nên phải uốn bảy lần trước khi nói

Cái miệng nói ra thường làm đau người khác, nên phải uốn bảy lần trước khi nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *