Sống đơn giản cho đời thanh thản vậy

Sống đơn giản cho đời thanh thản vậy????
Giầu tại phận trắng tại da, thôi thì bằng lòng với cuộc sống, vui vẻ và thanh thản.Vậy là hạnh phúc☘️✨
Bớt tham, sân, xi và luôn tin rằng “phúc đức tại mẫu”, “đức nhân thắng số”. Sống để đức cho con.
Tự răn mình, răn người vậy ha?✨?

2 thoughts on “Sống đơn giản cho đời thanh thản vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *