Ngoài thi đường Bảo Minh Trang và sân chơi của thi đường ra Loan không vào bất cứ nhóm hội nào cả mong các bạn và huynh tỷ đệ muội đừng đưa Loan vào nhóm hội nữa nhé

Ngoài thi đường Bảo Minh Trang và sân chơi của thi đường ra Loan không vào bất cứ nhóm hội nào cả, mong các bạn và huynh tỷ đệ muội đừng đưa Loan vào nhóm hội nữa nhé
Xin chân thành cảm ơn
Nhưng nếu ai đưa vào nhóm hội Loan đã rời nhóm mà vẫn đưa vào thì tốt nhất tự hủy kb không thì Loan cũng hủy ạ
Mong cả nhà hết sức thông cảm !

2 thoughts on “Ngoài thi đường Bảo Minh Trang và sân chơi của thi đường ra Loan không vào bất cứ nhóm hội nào cả mong các bạn và huynh tỷ đệ muội đừng đưa Loan vào nhóm hội nữa nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *