Nay về ăn cứi cô bạn hàng xóm và nhận được câu hỏi thân thương của bà con láng giềng có tựa đề bao giờ đến lượt cháu

Nay về ăn cứi cô bạn hàng xóm và nhận được câu hỏi thân thương của bà con láng giềng có tựa đề : ” bao giờ đến lượt cháu ??? ” ?
Nhẽ trả lời ” cháu cũng muốn mà chưa anh nào chịu rước ” ?
Đành ngậm ngùi cười trừ, ăn nhanh uống nhanh rồi phắn ???
#happywedding #myfriend

4 thoughts on “Nay về ăn cứi cô bạn hàng xóm và nhận được câu hỏi thân thương của bà con láng giềng có tựa đề bao giờ đến lượt cháu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *