Loại mở mồm ra nói đạo đức lễ nghĩa mà trước mặt con cháu thể hiện lễ nghĩa quá

Loại mở mồm ra nói đạo đức lễ nghĩa mà trước mặt con, cháu thể hiện lễ nghĩa quá. Sống thảo mai giả tạo rồi cũng đến ngày lòi đuôi thôi! Nhân quả vả vào mồm! Chính thức để tang một mối quan hệ thân thiết. Nhà chỉ là con một! Thích sáng đèn tao cho sáng luôn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *