Khi mệt mỏi và buồn chán Ai cũng muốn giải toả hoặc vứt bỏ Nhưng cuộc đời Sống và làm việc cần Có trách nhiệm

Khi mệt mỏi và buồn chán…. Ai cũng muốn giải toả, hoặc vứt bỏ… Nhưng cuộc đời Sống và làm việc cần Có trách nhiệm.Khi mệt mỏi và buồn chán…. Ai cũng muốn giải toả, hoặc vứt bỏ… Nhưng cuộc đời Sống và làm việc cần Có trách nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *