Khi còn trẻ bạn có quyền rong chơi một chút ham chơi một chút đàn đúm nhiều chút

Khi còn trẻ bạn có quyền rong chơi một chút, ham chơi một chút, đàn đúm nhiều chút. Và N có còn trẻ để có quyền… một chút ấy k. Nếu N là N của ngày xưa chắc chắn sẽ kéo lũ bạn đi quẩy cái này r N sẽ hò hét đến khản cả tiếng. Đó là lúc được sống một cách trọn vẹn nhất k phải lo ngày mai ra sao, hôm nay thế nào. Muốn lông bông thả trôi đôi chút. Mọc này sau con 18t mẹ hứa sẽ cùng con đến tất cả những nơi mà con muốn kể cả đi quẩy dù mẹ đã hết tuổi. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Mẹ sẽ chẳng dậy e phải làm giáo sư nếu e chẳng muốn nhưng chắc chắn mẹ sẽ dậy e sống vui vẻ và trọn vẹn với tuổi trẻ. Mẹ sẽ trông cháu cho e để e đi chơi đàn đúm một chút, đi làm đẹp một chút, thậm chí kể cả e muốn đi xa vài ngày, luôn có mẹ giúp đỡ e. Có mẹ với e là đủ. Yêu thương vô cùng e là tất cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *