Đây là linh hồn một thân xác khi sống còn nhiều ham muốn quyền lực và ích kỷ

Đây là linh hồn một thân xác khi sống còn nhiều ham muốn quyền lực và ích kỷ.Hoặc khi chết còn ham muốn cuộc đời trần thế nhà cửa, vợ đẹp , chức tước, phẩm hàm… Linh hồn chưa siêu thoát năng lượng tâm linh ngang luân xa 3! Bùi Hải Đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *