Đ ố e m b i ế t a n h đ a n g l à m g ì

Đ ố e m b i ế t a n h đ a n g l à m g ì ?
[Dự án riêng, bản thử nghiệm, trước khi chẳng bao giờ chính thức, dành cho những chuyến đi gần xa. Khổ thân con em, cặm cụi 2 ngày mới xong được một cái, cả đời chẳng vận động bao giờ, giờ cầm kìm, kim chỉ quả là một cái gì đó khủng khiếp. Nó bảo, xong lần này chắc em sợ kìm luôn. Tôi mới bảo, đáng ra có cách khác dễ hơn, nhưng thôi, muốn em giỏi, cho nên để em làm cái khó trước, sau mà khâu mấy cái khác sẽ nhẹ nhàng vô cùng].
#personal #project #boho #mexico

2 thoughts on “Đ ố e m b i ế t a n h đ a n g l à m g ì”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *