Con người sống giữa hồng trầm Buồn nhiều vui ít bưởi nhiều điều thị phi

Con người sống giữa hồng trầm
Buồn nhiều vui ít bưởi nhiều điều thị phi
Thôi ta buông bỏ mọi điều
Cho tâm thanh tịnh cho lòng lạc an
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô quan thế âm bồ tát
Nam mô quan thế âm bồ tát
Nam mô quan thế âm bồ tát

2 thoughts on “Con người sống giữa hồng trầm Buồn nhiều vui ít bưởi nhiều điều thị phi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *