Con biết không lúc đầu khi mới vào chùa Cô cầu xin đức Phật nhiều thứ lắm

Con biết không , lúc đầu khi mới vào chùa Cô cầu xin đức Phật nhiều thứ lắm . Cô cầu sao cho Cô được đẹp , mà phải đẹp nhất , được giàu có này , được học giỏi nhất này , được nổi danh này , được đủ thứ hết . Nhưng năm tháng dần qua thì Cô thấy rõ những điều đó vô thường lắm , mình cảm nhận thấy rằng nó rất mong manh và rất là phù du . Và cho đến bây giờ Cô chỉ còn cầu có một điều thôi :” cho con làm sao mỗi ngày qua đừng lầm lỡ , xám hối lỗi cũ và làm sao đừng tái phạm và luôn luôn tỉnh táo trong từng niệm của mình ” . có vậy thôi , và cái cần thiết nhất trong cuộc đời là ta phải giữ lấy cái trí tuệ của mình , khi tâm còn tham sân và si thì cái đó không gọi là trí tuệ của mình được đâu con , cái tối hậu của Phật Pháp chính là diệt trừ tham sân và si , khi nào tâm con vắng bặt ba điều bất thiện đó thì tự nhiên xuất hiện Giới , Định và Tuệ …
_ Ni sư Như Thủy _

2 thoughts on “Con biết không lúc đầu khi mới vào chùa Cô cầu xin đức Phật nhiều thứ lắm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *