Bản chất và Hiện tượng là một trong những cặp phạm trù của triết học phản ảnh rất nhiều hiện thực cuộc sống

Bản chất và Hiện tượng là một trong những cặp phạm trù của triết học, phản ảnh rất nhiều hiện thực cuộc sống. Người không hiểu nhiều lắm (hay dưa cà, dưa lê) kể cả người hiểu biết nhưng xấu tính, xấu nết thì chỉ nhìn vào Hiện tượng mà đánh giá, phán xét sự việc. Người thông minh, hiểu biết luôn tìm câu trả lời trong Bản chất! Tại sao không trở thành người tiêu dùng/khách hàng thông minh???

1 thought on “Bản chất và Hiện tượng là một trong những cặp phạm trù của triết học phản ảnh rất nhiều hiện thực cuộc sống”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *