BẠC Bạc phận thở than đổ tại trời Bạc màu son phấn thệ nguyền rơi Bạc tình dẫu níu nào đâu đợi Bạc nghi a còn thương vẫn phải rời

***** BẠC ***** …….. Bạc phận thở than đổ tại trời Bạc màu son phấn thệ nguyền rơi Bạc tình dẫu níu nào đâu đợi Bạc nghĩa còn thương vẫn phải rời . Bạc trắng kim tiền đau mãi gợi Bạc tình số kiếp khổ nào vơi Bạc vàng gây khổ trần gian hỡi Bạc mệnh thì ôi khó đẹp đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *